RODO Odpocznia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w OBIEKCIE HOTELOWYM ODPOCZNIA – Resort i Las.

 

Kto jest administratorem danych osobowych gości Obiektu

Administratorem danych osobowych w Obiekcie Hotelowym Odpocznia – Resort i Las  jest Ireneusz Brzechwa, ul. Droga Leśna 13, 64 – 600 Oborniki Wielkopolskie, NIP 7871219314

W jakim celu przetwarzane są danych osobowych gości Obiektu?

Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Obiekt jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt w związku z poniesioną przez Obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obroną przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Obiektu.

W przypadku gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Obiektu i innym osobom przebywającym na jego terenie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Obiekt jest umowa o świadczenie usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów, oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług obiektu jest usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom świadczącym usługi ochrony i strzeżenia,
 4. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,
 5. innym firmom, współpracującym z Obiektem celem zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług. Obiekt obliguje się jednak do podpisania z tymi firmami klauzuli poufności danych, jakie będą przekazane.
 6. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania ich wydania.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych dane będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem dane będą przetwarzane maksymalnie przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w recepcji Obiektu. Ponadto, Obiekt udostępnia adres rodo@hotel-odpocznia.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy Obiekt będzie przekazywał dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Nie, Obiekt nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy podanie danych osobowych wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych –  imienia i nazwiska, oraz adresu zamieszkania i PESEL jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług na terenie Obiektu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi zawarcie umowy.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Tak. Obiekt podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Obiekt pozyskał w związku ze świadczeniem na rzecz Gościa usług, oraz na podstawie zgód marketingowych.