Poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGR „7 Ryb” o innowacyjną wędkarską ofertę rekreacyjno-wypoczynkową „Rybakówki”

 

Cel operacji: Celem operacji jest zaoferowanie wysokiej jakości innowacyjnych na terenie LGR „7Ryb”, usług w ramach wędkarskiej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej, wykorzystujących lokalne produkty rybołówstwa oraz rozwój przedsiębiorstwa, poprzez adaptacje budynku gospodarczego na obiekt noclegowy „RYBAKÓWKA”, zakup stanowisk wędkarskich, a także utworzenie trzech nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres co najmniej 3 lat od daty płatności końcowej dotacji.

 

Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji:

  1. Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu LSR utworzyły lub utrzymały miejsca pracy poza podstawową działalnością rybacką – 1 podmiot
  2. Liczba utworzonych miejsc pracy poza podstawową działalnością rybacką w wyniku wdrożenia LSR – 3 pełne etaty średnioroczne

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

 

„Przed”

„W trakcie”

„Po”